ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સની ટેસ્ટમાં યુવતી થઈ ફેઈલ

pati patni na gujarati jokes

યુવતી ત્રીજીવાર ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સની ટેસ્ટ માટે ગઈ.

અધિકારી- જો તમારી એક બાજુ તમારો પતિ હોય અને બીજી બાજુ તમારો ભાઈ હોય તો તમે કોને મારશો?

યુવતી- પતિને.

અધિકારી- મેડમ, તમને આ હું ત્રીજીવાર કહી રહ્યો છું કે તમે બ્રેક મારશો.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *