સ્વામી વિવેકાનંદના 10 અનમોલ વિચારો

૧.
સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે, જે ક્ષણે મને ખબર પડી કે દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં ભગવાન છે, ત્યારથી મેં મારી સામે આવેલા દરેક વ્યક્તિમાં ભગવાનની છબી જોવાનું શરૂ કર્યું છે, અને તે જ ક્ષણેથી હું પ્રત્યેક બંધનોમાંથી મુક્ત થયો છું.

૨.
વિવેકાનંદ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તની જેમ વિચારો અને તમે ખ્રિસ્ત બનો. બુદ્ધ જેવા વિચારો અને તમે બુદ્ધ બનો. જીવન એ ફક્ત એક નામ છે. આપણી તાકાત એ આપણી કલા અને કુશળતા માં રહેલી છે. જેના વિના ભગવાન સુંધી પહોંચવું અશક્ય છે.

૩.
બાહ્ય વિશ્વ તે જ છે, જેમ આપણે અંતરથી વિચારીએ છીએ. વિચારો વસ્તુઓ સુંદર અને ખરાબ બનાવે છે. આખું વિશ્વ આપણા અંદર આવરી લેવામાં આવ્યું છે, માત્ર વસ્તુઓને યોગ્ય પ્રકાશમાં રાખવી અને તેને સારી નજરે જોવાની જરૂર છે.

૪.
જો પૈસા લોકોના સારા કામ કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પૈસા મહત્વના છે, પરંતુ જો પૈસાથી અન્ય લોકોની મદદ કરતા નથી, તો આ પૈસા કોઈ કામના નથી. એટલા માટે આનાથી જેટલો જલ્દી પીછો છુટે તે સારૂ છે.

૫.
પ્રેમ ફક્ત પ્રેમની આસપાસ રહે છે. તેથી પ્રેમ ફેલાવવો જોઇએ , સ્વાર્થીપણું ઘટાડવું હોય તો દુનિયામાં માત્ર એક જ નિયમ હોવો જોઇએ, પ્રેમ … પ્રેમ … પ્રેમ …! જે પ્રેમ કરે છે, પ્રેમથી જીવે છે, તે સાચા અર્થમાં રહે છે. જે કોઈ સ્વાર્થમાં રહે છે, તે મરી રહ્યો છે, તેથી પ્રેમ મેળવવા માટે પ્રેમ કરવો જોઇએ. કારણ કે તે જીવનનો નિયમ છે.

૬.
સૌ પ્રથમ જાણી લેવું જોઇએ કે દરેક વસ્તુ પાછળનો અર્થ હોય છે. આ દુનિયામાં બધું જ સુંદર, અને પવિત્ર છે. જો તમે કંઇક ખરાબ જુઓ છો, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તે ખરાબ છે. આનો અર્થ એ કે તમે તેને યોગ્ય રીતે જોઇ નથી.

૭.
આપ કોઈને દોષ આપશો નહીં જો તમે કોઈની મદદ કરી શકો છો, તો કરો, જો તમે ન કરી શકો, તો પછી તમારા હાથ બાંધીને ઉભા રહો. તમે લોકોને શુભેચ્છા આપો અને તેઓને તેમના માર્ગ પર જવા દો. તમે બીજાને દોષી કહેનારા કોઇ નથી.

૮.
ક્યારેય તમે તેમ ન વિચારો કે તમારા અને તમારી આત્મા માટે કશું જ અશક્ય નથી. આ વિચાર સૌથી પીડાદાયક છે. જો કોઈ પાપ હોય તો, તે ફક્ત અને ફક્ત તે પોતાને અથવા અન્ય લોકો માટે નબળા માનવા છે.

૯.
તમારે બધું જ અંદરથી જ શીખવું પડશે. કોઈ તમને શીખવી શકશે નહીં, કોઈ પણ આધ્યાત્મિક બનાવી શકશે નહીં જો આ બધું તમને શીખવી શકે, તો તે ફક્ત તમારી આત્મા છે.

૧૦.
સત્ય માટે કંઇ પણ છોડવું જોઇએ, પરંતુ કઇ માટે સત્યને ન છોડવું જોઇએ.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *